ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Geüpdatet op 6 Juli 2021

1. Geldigheid

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AV') zijn zonder enige beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die worden aangegaan via de website https://www.bolle-safety.com/nl/  (hierna de “Site”) tussen Bolle Protection SARL, naamloze vennootschap met een kapitaal van 155 000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Lyon onder nummer 325 330 322, gevestigd 34 rue de la Soie – 69100 Villeurbanne (hierna “BOLLE SAFETY  “ of “wij”, en de eindverbruiker die de producten welke op de Site worden aangeboden (hierna “Producten”), uitsluitend wenst te verwerven voor persoonlijk gebruik en zonder direct of indirect verband met een commerciële activiteit, zonder tussenpersoon en zonder wederverkoper (hierna de “Klant ”).

BOLLE SAFETY  en de Klant worden gezamenlijk “Partijen” genoemd.

De Klant verklaart juridisch bevoegd te zijn een overeenkomst aan te gaan als bedoeld in artikel 1145 e.v. van het Franse burgerlijk wetboek [Code civil] en verklaart een meerderjarige natuurlijke persoon en geen ondernemer te zijn. De Klant verplicht zich de Producten niet met een commercieel doel te wederverkopen.

 

2. Aanvaarding van de Algemene Verkoopwaarden

Het plaatsen van een bestelling op de Site betekent volledige en onbeperkte aanvaarding van de onderhavige AV, die te allen tijde op de Site geraadpleegd kunnen worden. BOLLE SAFETY  adviseert de Klant een kopie van de onderhavige AV te printen en te bewaren voor referentiedoeleinden.

De op de bestelling van toepassing zijnde AV zijn die welke op de datum van plaatsing van de bestelling geldig zijn. BOLLE SAFETY  behoudt zich het recht voor de onderhavige AV te allen tijde te wijzigen. Een wijziging wordt bekendgemaakt doordat zij online wordt geplaatst en wordt geacht zonder voorbehoud aanvaard te zijn indien de Klant een bestelling plaatst nadat zij online is geplaatst. Mocht een van de bepalingen van de onderhavige AV als gevolg van een wijziging in de wet- en/of regelgeving of een rechterlijk besluit nietig en niet meer geldig zijn, laat dit de geldigheid en de naleving van de onderhavige AV onverlet evenals de geldigheid van de overige bepalingen, die van toepassing blijven.

 

3. Producten 

3.1. Kenmerken en informatie betreffende de Producten 

De Klant kan voorafgaand aan de bestelling op de Site kennis nemen van de belangrijkste kenmerken van de Producten die hij wenst te bestellen, welke kenmerken zijn opgenomen in de beschrijving van de verschillende Producten. Enkel en alleen de Klant is verantwoordelijk voor de keuze en de aankoop van het Product. 

De Klant is gehouden de beschrijving van een Product te raadplegen teneinde kennis te nemen van de belangrijkste eigenschappen en bijzonderheden. De informatie op de Site is zo nauwkeurig mogelijk. Foto's en andere weergaven van artikelen dienen slechts ter indicatie en zijn niet bindend. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de kleuren van de Producten precies weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergegeven kleuren de werkelijke kleuren van de Producten zijn.

3.2. Beschikbaarheid van de Producten 

De door ons aangeboden Producten en prijzen zijn geldig zolang zij zichtbaar zijn op de Site, behoudens speciale aanbiedingen waarvan de geldigheidsduur op de Site wordt aangegeven. BOLLE SAFETY  adviseert de Klant de beschikbaarheid van de te koop aangeboden Producten te controleren op de informatiepagina van elk Product.

In geval van bestelling van één Product dat niet beschikbaar blijkt te zijn, behoudt BOLLE SAFETY  zich het recht voor de bestelling te annuleren en zal de Klant hiervan in kennis worden gesteld.

In geval van bestelling van meerdere Producten, waarvan één Product uiteindelijk niet beschikbaar blijkt te zijn, zal BOLLE SAFETY  de Klant informeren over de onmogelijkheid het niet beschikbare Product te verzenden. De resterende bestelling zal in behandeling worden genomen en aan de Klant worden verstuurd binnen de termijn vermeld in de e-mail met informatie over de bestelling. De Klant kan ervoor kiezen zijn bestelling volledig te annuleren, met dien verstande dat hij de klantenservice van te voren telefonisch of per e-mail hiervan in kennis moet stellen.

Ter verzekering van de best mogelijke servicekwaliteit  en  beschikbaarheid van de Producten voor alle Klanten van de Site , behoudt BOLLE SAFETY  zich het recht voor de hoeveelheid Producten die door de Klant gekocht kan worden te beperken, een en ander in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen, met name het bepaalde in artikel L. 121-11 van het Franse wetboek van consumentenrecht [Code de la Consommation].

 

4. Bestelling

Teneinde een bestelling voor Producten te kunnen plaatsen, dient de Klant het volgende te doen:

 • een of meerdere op de Site beschikbare Producten toevoegen aan zijn winkelmandje;
 • de leveringswijze kiezen (standaard of express);
 • het leveringsadres opgeven en zijn gegevens controleren indien hij over een account op de Site beschikt;
  • Account aanmaken: Indien de Klant besluit een account aan te maken, dient hij een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. De Klant dient zijn wachtwoord te beschermen en niet aan derden door te geven. Er wordt op gewezen dat de Klant verantwoordelijk is voor iedere aankoop die wordt gedaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord;
  • Geen account aanmaken: De Klant kan een bestelling plaatsen zonder een account aan te maken. In een dergelijk geval dient hij de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling (naam en voornaam, e-mailadres, leveringsadres, factuuradres en betalingswijze);
 • een van de op de Site aangeboden betalingswijzen kiezen;
 • de AV aanvaarden;
 • de gegevens van zijn bestelling controleren en eventueel de vorige stappen herhalen om fouten te corrigeren;
 • de gegevens van zijn bankrekening vermelden;
 • de bestelling plaatsen door de klikken op de knop “BESTELLING PLAATSEN EN BETALEN “. De Klant moet beschikken over een geldige creditcard of een actieve PayPal-rekening.

Indien tijdens het bestellen lange tijd geen gegevens worden ingevoerd, kan de reeds gemaakte keuze van bestelde Producten niet worden gegarandeerd. In een dergelijk geval wordt de Klant verzocht van voren af aan te beginnen met de bestelling.

Na afronding van deze stappen ontvangt de Klant per e-mail:

 • een ontvangstbevestiging die geldt als bevestiging van de bestelling en bevestiging van de betaling;
 • een bevestiging van verzending van de bestelling wanneer het pakket ons magazijn heeft verlaten.

BOLLE SAFETY  behoudt zich het recht voor een bestelling niet te aanvaarden bij niet-naleving van de AV, in geval van fouten of onregelmatigheden in de bestelling (bijvoorbeeld bestelde hoeveelheid die privégebruik te boven gaat), in geval van een betalingsstoring of verdenking van fraude en/of misbruik.

 

5. Prijzen – betaling – leveringskosten

5.1. Prijzen

De op de Site aangegeven prijzen luiden in euro's (€) of Britse ponden (£), afhankelijk van de valuta van het land waar de Klant de bestelling plaatst en hij toegang heeft tot de Site, tenzij anders aangegeven. Prijzen dienen contant en volledig voldaan te worden bij het plaatsen van de bestelling door de Klant. 

BOLLE SAFETY  behoudt zich te allen tijde het recht voor prijzen te wijzigen; de Producten worden in ieder geval gefactureerd op basis van de prijzen die gelden ten tijde van het plaatsen van de bestelling.

Overeenkomstig de van toepassing zijnde en geldende wet- en regelgeving wordt over iedere via de Site gedane aankoop omzetbelasting (btw) geheven zoals aangegeven bij de bevestiging van de bestelling. De van toepassing zijnde btw is die welke geldig is in de lidstaat waar de artikelen geleverd dienen te worden overeenkomstig de bestelbonnen.

Indien een of meerdere belastingen of heffingen gewijzigd worden of indien nieuwe belastingen of heffingen worden ingevoerd, kan dit worden doorberekend in de verkoopprijzen van de Producten. Dit geldt niet ten aanzien van reeds door de Klant geplaatste bestellingen. Een belasting of heffing die ten tijde van de bestelling niet voorzien was, kan niet achteraf in rekening worden gebracht bij de Klant.

De gefactureerde prijzen zijn die welke op de besteldatum gelden. De Klant wordt erop gewezen dat prijzen aan verandering onderhevig zijn. Om deze reden wordt de Klant verzocht bij het bestellen te letten op de alsdan geldende prijs; deze wordt op de Site aangegeven wanneer hij het desbetreffende Product toevoegt aan zijn winkelmandje. De prijzen van reeds door de Klant geplaatste bestellingen zijn niet meer onderhevig aan een wijziging.

Het bedrag van de transportkosten in verband met de levering van de Producten wordt automatisch op de Site aangegeven bij het bevestigen van de door de Klant gekozen verzendingswijze (standaard of express) en wordt tevens aan de Klant medegedeeld in de e-mail waarmee de bestelling wordt bevestigd. De van de Klant gevraagde betaling is gelijk aan het totale aankoopbedrag, inclusief leveringskosten.

De bevestiging van de betaalde prijs en van de in rekening gebrachte leveringskosten in de vorm van een factuur luidende in euro's (€) of Britse ponden (£) staat ter beschikking van de Klant in zijn persoonlijke account, waartoe hij via de Site toegang heeft indien hij over een dergelijk account beschikt, of kan per e-mail worden aangevraagd bij de klantenservice.

5.2. Betaling

Prijzen worden door de Klant op een veilige wijze contant en volledig betaald, en wel als volgt: 

 • met een creditcard. Geaccepteerd worden creditcards van Visa, MasterCard en Carte bleue (creditcards van American Express worden niet geaccepteerd op de Site)

In dit verband garandeert de Klant tegenover BOLLE SAFETY  dat hij houder is van de creditcard die door hem wordt gebruikt, en dat de naam op deze te belasten creditcard zijn naam is. Hij voert in een beveiligde internetomgeving het nummer en de vervaldatum in zoals vermeld op de voorkant van de creditcard alsmede de verificatiecode zoals vermeld op de achterkant (of voorkant) van de creditcard;

 • via PayPal.

Het verschuldigde bedrag is gelijk aan het bedrag dat wordt aangegeven op de bevestigingspagina voor de bestelling die de Klant bij betaling te zien krijgt.

Mocht het om welke reden dan ook (bezwaar, weigering van de creditcardmaatschappij enz.) onmogelijk blijken de door de Klant verschuldigde bedragen te innen, wordt de aankoop geannuleerd. BOLLE SAFETY  kan in een dergelijk geval niet aansprakelijk worden gesteld.

BOLLE SAFETY  behoudt zich tevens het recht voor een bestelling van de Klant of uitvoering van een levering te weigeren indien sprake is van een geschil over een vroegere betaling. 

De Klant wordt in beginsel belast op het moment van verzending van zijn bestelling.

5.3. Beveiliging van transacties 

De gegevens van de creditcard van de Klant worden met SSL (Secure Socket Layer) versleuteld en nooit onversleuteld via internet verstuurd. Betaling geschiedt rechtstreeks aan onze bank, hetgeen impliceert dat via de Site geen bankgegevens van de Klant worden verzonden. 

Hoewel gegevens worden versleuteld, wijst BOLLE SAFETY  erop dat verzending van gegevens via internet nooit voor 100% veilig is en dat online doorgegeven gegevens kunnen worden onderschept en gebruikt door anderen dan de gewenste ontvanger.

5.4. Eigendomsvoorbehoud

De overdracht van de eigendom van de Producten aan de Klant geschiedt niet eerder dan na volledige betaling door laatstgenoemde van de prijs, ongeacht de leveringsdatum van de desbetreffende Producten.

 

6. Levering

6.1. Plaats van levering

De op de Site gekochte Producten worden geleverd op het adres dat door de Klant bij bestelling wordt opgegeven. BOLLE SAFETY  levert naar de volgende landen (hierna “Leveringsgebied”):

 • continentaal Frankrijk;
 • het Verenigd Koninkrijk;
 • Spanje (met uitzondering van Andorra, de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla);
 • Duitsland (met uitzondering van Helgoland en Büsingen)
 • en Oostenrijk
 • Nederland
 • België
 • Luxemburg
 • Ierland

De Klant wordt erop gewezen dat BOLLE SAFETY  niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de onmogelijkheid een bestelling buiten het Leveringsgebied te leveren of voor onjuiste informatie bij het opgeven van het leveringsadres door de Klant.

De Klant verplicht zich alle informatie betreffende de levering (plaats, ontvanger enz.) bij het bestellen door te geven. Deze informatie bindt de Klant. In geval van een fout in de gegevens van de ontvanger of andere informatie kan BOLLE SAFETY  niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onmogelijkheid de bestelde Producten te leveren.

6.2. Leveringstermijn

Levering geschiedt door de vervoerder binnen de op de Site (https://www.bolle-safety.com/nl/shippingpage.html), aangegeven termijn, na gereedmaking van het pakket en vanaf de verzenddatum. De Klant wordt per e-mail in kennis gesteld van de verzending van zijn bestelling.

BOLLE SAFETY  adviseert de Klant zijn bestelling regelmatig te volgen via zijn account.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel L. 216-2 van het Franse wetboek van consumentenrecht kan de Klant, indien BOLLE SAFETY  de in de bestellingsbevestiging aangegeven leveringstermijn niet naleeft, eisen dat BOLLE SAFETY  de bestelling levert door per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging (of een ander duurzaam communicatiemiddel, zoals een e-mail aan de klantenservice) een aanvullende, redelijke termijn te stellen. Indien de Klant de bestelling binnen genoemde aanvullende, redelijke termijn nog steeds niet heeft ontvangen, kan hij per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging (of per e-mail aan de klantenservice) verzoeken om annulering van de bestelling. Na ontvangst van deze tweede brief (of tweede e-mail) worden de bij de Klant geïnde bedragen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de brief (of de e-mail) aan hem terugbetaald.

Indien BOLLE SAFETY  als gevolg van overmacht of een onverwachte gebeurtenis  (zie artikel 13), met name als gevolg van een aan de Klant toe te rekenen fout, niet in staat is de termijnen na te leven, wordt de leveringstermijn van rechtswege naar evenredigheid verlengd. BOLLE SAFETY  zal de Klant per e-mail in kennis stellen van een dergelijke gebeurtenis en het einde ervan. Indien de onmogelijkheid van levering langer duurt dan één (1) maand, kan de Klant de bestelling van rechtswege ontbinden zonder dat de Klant een vergoeding kan vorderen.

6.3. Leveringskosten

De leveringskosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze (standaard of express). De kosten worden voorafgaand aan de bevestiging van de bestelling medegedeeld aan de Klant.

6.4. Leveringsprocedure

De vervoerder neemt contact op met de Klant om een afspraak te maken betreffende de leveringsdatum. In geval van afwezigheid stelt de Klant de klantenservice en de vervoerder minimaal twee (2) werkdagen vóór de overeengekomen leveringsdatum hiervan in kennis. Zo niet, kan de vervoerder de bijkomende diensten in rekening brengen bij de Klant.

De levering wordt geacht te zijn geschied op het moment van ontvangst van de bestelling op het adres dat door de Klant is aangegeven bij het bestellen.

Bij levering is de Klant gehouden de staat van het pakket en de inhoud ervan bij ontvangst te controleren. In geval van een defect moet de levering worden geweigerd en moet op het ontvangstbewijs het volgende vermeld worden: “Geweigerd vanwege slechte staat” alsmede de datum van ontvangst en een handtekening. 

Indien de constatering geschiedt na de levering (termijn van maximaal twee (2) dagen vanaf de datum van ontvangst), dient contact opgenomen te worden met de klantenservice, die de Klant informeert over de te nemen stappen.

 

7. Recht van ontbinding

7.1. Recht en termijn van ontbinding 

De Klant heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel L. 221-18 à L. 221-28 van het Franse wetboek van consumentenrecht het recht van ontbinding betreffende de op de Site gekochte Producten, en wel binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de Producten. 

De Klant maakt vóór afloop van bovengenoemde termijn zijn besluit kenbaar om gebruik te maken van zijn recht van ontbinding. De Klant heeft de mogelijkheid zijn besluit tot ontbinding als volgt kenbaar te maken:

 • via een onlineformulier, waartoe hij toegang heeft via zijn account;
 • door rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice van BOLLE SAFETY , die de Klant informeert over de te volgen procedure;
 • door zijn verzoek schriftelijk te richten aan het volgende adres: BOLLE SAFETY  – Service Client – 34 rue de la Soie – 69100 Villeurbanne – Frankrijk. De Klant kan desgewenst het modelformulier gebruiken dat is opgenomen in Bijlage I bij de onderhavige AV. 

De Klant ontvangt onverwijld per e-mail een bevestiging van de ontbinding. 

7.2. Retourzending van Producten

In verband met de uitoefening van het recht van ontbinding dient het desbetreffende product in de originele verpakking, in perfecte staat (zonder vlekken, niet beschadigd, gebruikt of gedragen), compleet (inclusief gebruiksaanwijzing en accessoires indien van toepassing) teruggestuurd te worden aan het volgende adres: 

GEODIS

Service Retour – BOLLE SAFETY - 

25 RUE DU MOLLARET

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

De Klant moet het desbetreffende product via de vervoerder aan BOLLE SAFETY  terugzenden binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de kennisgeving door de Klant van de ontbinding, met gebruikmaking van het voorbedrukte retouretiket dat de Klant in het pakket ontvangt. De te volgen procedure wordt uitgelegd in de aan de Klant geleverde retourbon. 

Indien de Klant het voorbedrukte retouretiket niet kan of wil gebruiken, kan hij contact opnemen met de klantenservice, die de retourzending van het desbetreffende product registreert. In een dergelijk geval is BOLLE SAFETY  niet aansprakelijk in geval van verlies, verzending aan het verkeerde adres of vertraging in de levering van het product dat de Klant wenst terug te zenden, voor zover het risico van het vervoer zoals gekozen en geïnitieerd door de Klant uitsluitend bij de Klant ligt.

BOLLE SAFETY  behoudt zich het recht voor de retourzending van een product te weigeren en niet over te gaan tot vergoeding

 • in geval van niet-naleving van bovenstaande ontbindingsprocedure;
 • indien de klantenservice niet in staat is de identiteit van de Klant of van de bestelling te achterhalen (bestelnummer, retournummer, NAW-gegevens enz.);
 • indien het product zich niet in de originele verpakking en de originele staat bevindt (documenten en accessoires), met name indien het product als gevolg van oneigenlijk of normaal gebruik in waarde is gedaald

 

7.3. Vergoeding

De vergoeding van het/de retourgezonden Product(en) wordt bevestigd per e-mail en geschiedt binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop BOLLE SAFETY  in kennis is gesteld van het besluit van de Klant om gebruik te maken van het recht van ontbinding. BOLLE SAFETY  behoudt zich het recht voor de vergoeding uit te stellen tot de datum van daadwerkelijke ontvangst van het/de Product(en) of tot de datum van overlegging door de Klant van een bewijs van verzending van het/de retourgezonden Product(en).

BOLLE SAFETY  gaat over tot vergoeding met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt:

- Indien betaling is geschied per creditcard geschiedt de vergoeding op het nummer van de desbetreffende creditcard;

- indien betaling is geschied via PayPal geschiedt de vergoeding op de desbetreffende PayPal-rekening.

Mocht de Klant slechts enkele en niet alle bestelde Producten terugzenden, worden de leveringskosten niet vergoed aan de Klant. In een dergelijk geval wordt/worden uitsluitend het/de teruggezonden Product(en) vergoed aan de Klant. 

Een forfaitair bedrag van € 5 zal automatisch in mindering worden gebracht op de terugbetaling aan de Klant voor de kosten van terugzending en vervoer van het Product, tenzij de Klant geen gebruik heeft gemaakt van de voorgedrukte retouretiketservice en zelf de vervoerskosten voor de terugzending van het Product heeft betaald.

Indien de Klant niet het bij de bestelling gevoegde retouretiket gebruikt, dient hij de Producten met eigen middelen terug te sturen en het bewijs van retourzending te bewaren; dit betekent retourzending van de Producten per aangetekende verzending of op een ander wijze waarbij de verzenddatum wordt geregistreerd. In een dergelijk geval komen de retourkosten voor rekening van de Klant.

In geval van waardedaling van het product als gevolg van een handeling anders dan noodzakelijk voor de vaststelling van de aard, de kenmerken en het goede functioneren van het product (met name bij een teruggezonden product dat incompleet, defect, beschadigd, vernield, vuil of in een andere staat is, waardoor redelijkerwijs aangenomen kan worden dat het is gebruikt) behoudt BOLLE SAFETY  zich het recht voor vergoeding of ruil van het beschadigde product te weigeren (tenzij het gaat om een defect product). Het product wordt in een dergelijk geval aan de Klant teruggestuurd. 

BOLLE SAFETY  verstrekt geen vergoeding indien het/de door de Klant geretourneerde Product(en) niet identiek is/zijn met het/de bestelde Product(en) of indien het/de Product(en) niet afkomstig is/zijn van de Site van BOLLE SAFETY .

 

8. Garantie op Producten

Alle informatie betreffende het gebruik van de Producten, met name betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de Producten, is opgenomen in de handleiding en de gebruiksaanwijzing die bij de Producten worden gevoegd.

Ten aanzien van alle Producten geldt de wettelijke garantie (artikel L. 217-4 e.v. van het Franse wetboek van consumentenrecht) en de garantie op verborgen gebreken (artikel 1641 e.v. Frans burgerlijk wetboek), op grond waarvan de Klant geleverde Producten die een gebrek vertonen of niet beantwoorden aan de overeenkomst, kan terugsturen.

8.1. Wettelijke garantie

Artikel L. 217-4 Frans wetboek van consumentenrecht: 

De verkoper levert een zaak die beantwoordt aan de overeenkomst, en is aansprakelijk voor een afwijking bij aflevering. Hij is tevens aansprakelijk voor een afwijking op grond van de verpakking, de instructies betreffende montage of installatie indien deze in de overeenkomst aan hem is opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is geschied.

Artikel L. 217-5 Frans wetboek van consumentenrecht:

De zaak beantwoordt aan de overeenkomst:

1° indien zij geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een vergelijkbare zaak en, indien van toepassing:

- indien zij overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen heeft die deze aan de koper heeft getoond in de vorm van een monster of een model;

- indien zij de eigenschappen heeft die een koper redelijkerwijs kan verwachten op grond van uitingen die door de verkoper, de fabrikant of diens vertegenwoordiger in het openbaar zijn gedaan, met name in reclame of op etiketten;

2° of indien zij de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn gedefinieerd, of geschikt is voor bijzonder gebruik door de koper, welk gebruik ter kennis is gebracht van de verkoper en door laatstgenoemde is goedgekeurd.

Artikel L. 217-12 Frans wetboek van consumentenrecht: De vordering op grond van non-conformiteit verjaart twee jaar na de aflevering van de zaak.

Indien de Klant handelt op grond van de wettelijke garantie,

- kan hij binnen een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van het Product een vordering instellen tegen de verkoper, BOLLE SAFETY ;

- heeft hij de keuze tussen herstel of vervanging van het Product, onder het voorbehoud van de kosten als bedoeld in artikel L. 217-9 van het Franse wetboek van consumentenrecht;

- behoeft hij gedurende 2 jaar na de aflevering van het Product niet het bewijs te leveren van non-conformiteit van het Product.

In het kader van de wettelijke garantie verplicht BOLLE SAFETY  zich om naar keuze van de Klant : 

- het Product te herstellen;

- het Product te vervangen door een identiek product, afhankelijk van de beschikbare voorraad.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel L. 217-9 van het Franse wetboek van consumentenrecht kan BOLLE SAFETY  niet handelen naar keuze van de Klant indien deze keuze duidelijk disproportionele kosten met zich mee brengt in vergelijking met de andere mogelijkheid, rekening houdende met de waarde van de zaak of de ernst van de non-conformiteit. BOLLE SAFETY  is in een dergelijk geval gehouden te handelen op grond van de niet door de Klant gekozen mogelijkheid, tenzij dit onmogelijk is.

Indien herstel of vervanging van het Product onmogelijk is, kan de Klant zich de betaalde prijs laten vergoeden en het Product teruggeven of het Product behouden en zich een deel van de prijs laten vergoeden, tenzij de non-conformiteit gering is. De teruggave, vervanging of vergoeding van het Product brengt voor de Klant geen kosten met zich mee en laat de eventuele toekenning van een schadevergoeding aan de Klant onverlet.

8.2. Garantie op verborgen gebreken

Artikel 1641 Frans burgerlijk wetboek: 

“De verkoper verleent garantie op verborgen gebreken van de verkochte zaak, waardoor deze ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor deze bestemd is, of waardoor het gebruik dermate beperkt wordt dat de koper de zaak niet zou hebben verworven of een lagere prijs ervoor zou hebben geboden indien hij hiervan op de hoogte zou zijn geweest.”

Artikel 1648, lid 1 Frans burgerlijk wetboek:

“De vordering uit hoofde van koopvernietigende gebreken moet worden ingesteld door de verkrijger binnen een termijn van twee jaar na ontdekking van het gebrek.”

Artikel 2232 Frans burgerlijk wetboek:

“Uitstel van het begin, schorsing of stuiting van de verjaring kan niet leiden tot een verjaringstermijn langer dan twintig jaar vanaf de dag waarop de vordering is ontstaan.”

In geval van een verborgen gebrek:

-dient de Klant te bewijzen dat hij voldoet aan de garantievoorwaarden; 

-heeft de Klant de keuze het Product terug te geven en zich de prijs te laten vergoeden of het Product te behouden en zich een deel van de prijs te laten vergoeden;

-kan de Klant besluiten een beroep te doen op de garantie op verborgen gebreken van de Producten als bedoeld in artikel 1641 e.v. Frans burgerlijk wetboek; in een dergelijk geval kan hij keuzen tussen ontbinding van de koop of verlaging van de koopprijs overeenkomstig het bepaalde in artikel 1644 e.v. Frans burgerlijk wetboek.

8.3. Uitsluiting van garantie

Uitgesloten van garantie zijn gebreken als gevolg van:

- een gebruik van de Producten dat niet in overeenstemming is met het doel,

- niet-naleving van de gebruiksaanwijzing en de onderhoudsadviezen betreffende de Producten,

- ouderdom of normale slijtage van de Producten,

- veranderingen aan de Producten of als gevolg van draaien, samendrukken, vallen of een abnormaal effect van het Product. 

8.4. Beroep op garantie

Op grond van de aan de Klant verleende garantie verplicht BOLLE SAFETY  zich om naar keuze van de Klant:

- het Product volledig te vergoeden, 

- het Product indien mogelijk te herstellen en aan de Klant terug te sturen op het door laatstgenoemde aangegeven adres.

De retourprocedure voor Producten is opgenomen in artikel 7.2 van de onderhavige AV. De Klant moet de beweerde non-conformiteit nader omschrijven. 

9. B2C-klantenservice

In geval van een probleem bij bestelling en/of levering van de Producten, met betrekking tot de garantie op de Producten of voor het aanvragen van een minnelijke schikking kan de Klant contact opnemen met de klantenservice:

- op de volgende e-mailadressen:

Frankrijk : web-france@bollebrands.com 

Verenigd Koninkrijk  : web-uk@bollebrands.com

Duitsland : web-germany@bollebrands.com 

Oostenrijk :web-austria@bollebrands.com 

Spanje: web-spain@bollebrands.com

Nederland: web-int@bollebrands.com

België : web-int@bollebrands.com  

Luxemburg : web-int@bollebrands.com  

Ierland : web-int@bollebrands.com

- telefonisch: 00 800 1507 1507, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (behalve op feestdagen); 

- schriftelijk: BOLLE SAFETY  – Service Client – 34 rue de la Soie – 69100 Villeurbanne – Frankrijk;

- door het formulier in te vullen op de pagina: https://bolle-safety.com/nl/contactus

 

10. Intellectuele eigendom

Alle inhoud van de Site, inclusief teksten, commentaren, foto's, merken, afbeeldingen, logo's en beelden, alsmede de onderliggende technologie van de Site en de opbouw hiervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud is en blijft exclusief eigendom van BOLLE SAFETY  of van de houder van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten, waarvoor BOLLE SAFETY  de exploitatierechten op reguliere wijze heeft verworven.

Volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site of van een van de onderdelen hiervan, op welke wijze dan ook, op welke drager dan ook en om welke reden dan ook, inclusief links waarmee wordt verwezen naar de Site en waarbij met name gebruikgemaakt wordt van framing, deep-linking, in-line linking of welke andere deeplinkingtechniek dan ook, is streng verboden en vormt een inbreuk, strafbaar gesteld in artikel L.335-2 e.v. en/of L.716-1 e.v. van de Franse wet op de intellectuele eigendom [Code de la propriété intellectuelle].

 

11. Bescherming van persoonsgegevens

In verband met de uitvoering van de koopovereenkomst en het gerechtvaardigde belang om haar activiteiten te verrichten, stelt BOLLE SAFETY  de Klant ervan in kennis dat zijn persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de behandeling van zijn bestelling en over het algemeen voor het beheer van de klantrelatie: aanmaken van een account, plaatsen van bestellingen, levering, volgen van de levering, betaling, recht van ontbinding, ruil- of retourverzoek, vragen aan de klantenservice. 

Informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, is opgenomen in onze Privacyverklaring (https://www.bolle-safety.com/nl/privacypolicy.html). De Klant heeft te allen tijde toegang tot de hem betreffende gegevens en kan deze corrigeren of laten wissen. Bovendien heeft de Klant een recht op overdraagbaarheid van gegevens en een recht op beperking van de verwerking van zijn gegevens. Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen betreffende de verwerking van zijn gegevens in het kader van de klantrelatie, kan de Klant contact met ons opnemen op het e-mailadres dataprivacy-eu@bollebrands.com of zich wenden tot de klantenservice. Indien hij na contactopname van mening is dat zijn rechten op het gebied van gegevensbescherming niet worden gerespecteerd, kan hij online een klacht indienen bij de Franse toezichthouder op de gegevensbescherming CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

12. Beperking van aansprakelijkheid

BOLLE SAFETY  is niet aansprakelijk voor nadelen of schade die inherent is aan het gebruik van internet, met name storingen, onbevoegde toegangsverschaffing van buitenaf of een computervirus waardoor de toegang tot of het functioneren van de Site wordt beperkt, behalve in geval van ernstige nalatigheid of opzet van onze kant.

Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat kleuren en designs van de Producten waarvan foto's worden gepubliceerd op de Site overeenstemmen met die van de originele Producten, kan er sprake zijn van afwijkingen, met name in verband met technische beperkingen bij de weergave van kleuren op computerapparatuur van de Klant. Om deze reden kan BOLLE SAFETY  niet aansprakelijk worden gesteld voor niet essentiële fouten of onjuistheden op foto's of grafische afbeeldingen van de Producten op de Site. Voor vragen over de Producten kan de Klant vanzelfsprekend contact opnemen met onze klantenservice.

De Site kan links bevatten naar sites van derden die niet zijn geëdit of gecontroleerd. Dergelijke links dienen uitsluitend ter informatie; zij kunnen en mogen niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke of impliciete instemming met de betreffende sites, hun inhoud of een aldaar aangeboden product of dienst.

 

13. Overmacht

Een gebeurtenis die kwalificeert als overmacht als bedoeld in de rechtspraak en in artikel 1218 van het Franse burgerlijk wetboek, leidt tot opschorting van de verplichtingen van BOLLE SAFETY . Voor een dergelijke niet-nakoming van de overeenkomst kan BOLLE RANDS niet aansprakelijk worden gesteld. Indien het geval van overmacht langer duurt dan één (1) maand, kan BOLLE SAFETY  de bestelling niet in behandeling nemen en,indien van toepassing, de bedragen die door de Klant voor de desbetreffende bestelling zijn betaald, aan hem vergoeden.

 

14. Leveren van bewijs

Partijen verklaren dat geschriften in elektronische vorm als bewijs worden gelijkgesteld aan geschriften op papier. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel L213-1 van het Franse wetboek van consumentenrecht bewaart BOLLE SAFETY  bij een bestelling voor een bedrag gelijk aan of boven 120,- euro het geschrift waarmee de tussen BOLLE SAFETY  en de Klant gesloten overeenkomst is vastgesteld, in elektronische vorm gedurende de periode vanaf het afsluiten van de overeenkomst tot de datum van levering van de zaak en gedurende een termijn van tien jaar hierna (in overeenstemming met algemene maatregel van bestuur 2005-137 van 16 februari 2005). De Klant heeft te allen tijde toegang tot dit document, waarvoor hij een verzoek dient te richten aan de klantenservice.

 

15. Toepasbaar recht – geschillen

Op de onderhavige AV is het Franse recht van toepassing. 

Indien de Klant niet woonachtig is in continentaal Frankrijk maar in een andere lidstaat van de Europese Unie, kan hij een beroep doen op de bepalingen van het in zijn woonland van toepassing zijnde recht indien deze gunstiger zijn dan de bepalingen van het Franse recht.

 

16. Mediation bij consumentengeschil 

De Klant wordt erop gewezen dat hij te allen tijde gebruik kan maken van mediation door een mediator of mediation bij de bestaande mediationinstellingen van de verschillende branches of van een andere wijze van geschillenbeslechting.

Overeenkomstig het bepaalde in beschikking nr. 2015-1033 en algemene maatregel van bestuur nr. 2015-1382 kan een meningsverschil of geschil op het gebied van consumentenrecht onder het voorbehoud van artikel L.612-2 van het Franse wetboek van consumentenrecht door middel van mediation worden beslecht bij het CMAP (Centrum voor Mediation en Arbitrage van Parijs). Om het geschil voor te leggen aan de mediator, kan de Klant (1) het formulier op de website www.cmap.fr, onder “vous êtes un consommateur” [u bent een consument], invullen, (2) zijn verzoek per reguliere of aangetekende post sturen aan het CMAP, Médiation consommation, 39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Parijs, of (3) een e-mail sturen naar: consommation@cmap.fr. Ongeacht het gekozen contactmiddel moet het verzoek de volgende gegevens bevatten om snel in behandeling te kunnen worden genomen: NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer van de Klant alsmede de volledige naam en het volledige adres van BOLLE SAFETY, een beknopte uiteenzetting van de feiten en bewijzen van de reeds ondernomen stappen bij BOLLE SAFETY .

Bij gebreke van een schikking in der minne of een beroep op mediation is de Franse rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen waartoe de onderhavige AV aanleiding mochten geven. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van Verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 kan de Klant de zaak aanhangig maken bij de rechtbank van zijn woonplaats (voor zover de woonplaats gelegen is in het Leveringsgebied). 

Sinds 15 februari 2016 is de website voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie openbaar toegankelijk. Een consument die een geschil heeft met een onderneming op het grondgebied van de Europese Unie kan een mediationverzoek indienen via de website http://ec.europa.eu/consumers/odr. De Klant kan tevens de website van de Europese Commissie voor de beslechting van consumentengeschillen raadplegen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_fr